Subsidies / Bedrijven

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Bent u als industrieel bedrijf van plan te investeren in bewezen CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing daarvan en heeft uw project een langere terug verdientijd dan 5 jaar? Deze regeling verkort de terugverdien tijd.  Met de VEKI subsidieregeling wil de overheid bijdragen aan de vermindering van industriële broeikasgassen door de terugverdientijd te verkorten.

Aanvraag periode VEKI subsidieregeling

Van 1 september 2020 tot 14 december 2021 kunt u als industrieel bedrijf in aanmerking komen voor een investeringssubsidie in bewezen CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing daarvan. Subsidieaanvragen worden getoetst op volledigheid en indien volledig verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Type projecten en voorwaarden VEKI subsidieregeling

Projecten die investeren in CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing ervan komen in aanmerking voor een subsidie indien er aan de voorwaarde voldaan wordt dat de werking van de maatregelen in Nederland al minimaal 3 keer bewezen is. Ook moet de terugverdientijd van het investeringsproject langer zijn dan 5 jaar.

Het betreft projecten op het gebied van

  • energie-efficiëntie
  • recycling en hergebruik van afval
  • lokale infrastructuur
  • overige CO2-reducerende maatregelen

Ingediende projecten moeten gerealiseerd zijn voor 31 december 2023. Het project moet CO2-reductie opleveren en passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 verstaan we: CO2 of CO₂-equivalent. Onder CO₂-equivalent verstaan we de hoeveelheid CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6, die overeenkomstig de vastgestelde factoren in de regeling hetzelfde broeikaseffect oplevert als een massa-eenheid CO₂.

De investering is geen voorwaardelijke of zekere maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP).

Men is opzoek naar grotere projecten waarbij de te verlenen subsidie € 125.000 of meer bedraagt.

Men kijkt ook of de kwaliteit van het project voldoende. Het is mogelijk op project vooraf te toetsen.  We helpen u daar graag bij. Bovengenoemde voorwaarden en project voorbeelden zijn een beperkte greep uit de subsidieregeling.

Wie kunnen de VEKI subsidieregeling aanvragen

Individuele industriële ondernemingen die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Hierbij wordt onder industrie verstaan het geheel van ondernemingen die:

  1. materiële goederen produceren, waarbij grondstoffen worden verwerkt en waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering, genoemd in de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep C; of
  2. energie distribueren, genoemd in de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep D; of
  3. afval en afvalwater verwerken, genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep E.

Hoeveel VEKI subsidie kan je aanvragen?

Er is een budget beschikbaar van € 28 miljoen.

Maatregelen rond energie-efficiëntie kennen een subsidiepercentage van 30%. Bij recyclingproject is dit 35%, bij milieuprojecten en overige CO2-reducerende maatregelen 40% en een lokaal infrastructuurproject zelfs 50%.

Het subsidiepercentage wordt voor middelgrote bedrijven en kleine bedrijven verhoogt met respectievelijk 10% en 20 %.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden