Subsidies / Bedrijven

Innovatie

MOOI subsidie Gebouwde Omgeving

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Het is een van de maatregelen bedoeld om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% terug te brengen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.  Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een project minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De projecten moeten een bepaalde grote (financiële) hebben
 • Een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgesteld innovatieplan met daarin mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Meerdere bedrijven uit de innovatieketen moeten meedoen in het project. Bij voorkeur organisaties  met verschillende disciplines of vanuit verschillende consortia.

Aanvragen gebeurd via een twee-trapssysteem. Tot begin april kunnen de eerste ideeën en project schetsen ingediend worden In deze vereiste voorronde wordt getoetst of de aanvraag aansluit op de regeling.

Een adviescommissie geeft advies over het plan en de voorgestelde samenwerking. Soortgelijke projecten kunnen met elkaar in contact worden gebracht. De partijen kunnen de adviezen verwerken in hun definitieve aanvraag. De voorronde sluit naar verwachting in april en de definitieve indiening in september.

Naast het hieronder beschreven wind op zee zijn er ook subsidie mogelijkheden voor integrale energie opwekkingsprojecten binnen:

 • MOOI Industrie
 • MOOI Wind op zee
 • MOOI Hernieuwbare elektriciteitsproductie op land

De doelstelling MOOI subsidie Gebouwde omgeving is om nieuwe of substantieel verbeterde (1) (renovatie) arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, (2) oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening, of (3) slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening te ontwikkelen, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben

Er zijn 3 hoofd thema’s met diverse subthema’s te weten:

 1. Doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen of diensten.
 2. Verbeteren verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koude voorziening.
 3. Oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Hieronder zal ik die kort toelichten

 1.             Doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen of diensten.

Het ontwikkelen van aardgasvrije arrangementen voor renovatie van veel voorkomende gebouwtypen waar energetische verbeteringen mogelijk zijn. Een arrangement is een gestandaardiseerde verzameling van (deel)aanpassingen voor de aardgasvrije verwarming (of koeling) van een gebouw en sluit aan bij de (toekomstige) energie infrastructuur in de wijk. Te denken valt aan:

 1. Ontwikkeling van integrale arrangementen voor renovatie
 • Renovatieconcepten voor belangrijke gebouwtypen
 • Zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving
 • Stille, compacte, slimme en kostenefficiënte warmtepompen
 • Afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen
 • Slimme compacte warmtebatterij
 • Afwegingsmodellen en toepassingen
 • Prestatiecriteria, monitoring en optimalisatie
 1. Industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces
 • Industrialisatie van het renovatieproces
 • Digitalisering van het renovatieproces
 1. Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij energierenovaties
 • Op maat aansluiten bij eigenaren en gebruikers
 • Ontzorging via klantreis en financiering
 1. Slim energiegebruik in/tussen gebouwen door haar gebruikers
 • Verbeteren (zelflerende) regelsystemen voor efficiënt energiegebruik
 • Toekomstgerichte (zelflerende) regelsystemen met nieuwe functionaliteiten
 1.             Verbeteren verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koude voorziening.

Hierbij gaat het vooral om geothermie, aquathermie, zonthermische systemen, duurzame vormen van restwarmte (zoals van datacentra) en gebruik van hernieuwbare gassen (groen gas en waterstof).

 1. Collectieve warmte- en koude voorziening
 • Duurzame warmtenetten
 • Grootschalige thermische opslag
 • Geothermie
 • Laagtemperatuur (LT) bronnen zoals aquathermie

 

 1.             Oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Er zijn systeeminnovaties nodig om de gedistribueerde opwekking van elektriciteit en het toenemend gebruik ervan te faciliteren, om vraag naar en aanbod beter in evenwicht te brengen, om pieken en dalen af te vlakken en  elektriciteit slimmer  op te slaan al dan niet via conversie naar met andere energiedragers zoals water en waterstof en het verbinden van bijbehorende infrastructuren

 1. Flexibiliteit energiesysteem (in de gebouwde omgeving)
 • Schaalbare en verbeterde flexibiliteitsoptie
 • Lokale uitwisseling van elektriciteit binnen de gebouwde omgeving
 • Doorsnijdend onderzoek
 1. Systeemontwerp voor het elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving
 • Verbeteren en nieuwe functionaliteiten voor huidige lokaal energiesysteem
 • Tools voor ontwerp lokaal elektriciteitssysteem
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden