Subsidies / Bedrijven

Personeel gerelateerde subsidieregelingen

SLIM subsidie voor het Stimuleren van Leren en ontwikkelen In MKB.

Tegelijkertijd geeft het je werknemer een kans op een mooie carrière of kan het via de derde leerweg een kans zijn voor een carrière switch. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het MKB in het kader van haar visie “een leven lang leren”.

Wie kan SLIM subsidie aanvragen?

SLIM subsidie is bedoeld voor 3 soorten aanvragers die elk per jaar 1 of  2 specifieke aanvraag periodes kennen. Elke groep heeft een eigen jaarlijks terugkerend subsidiebudget van vele miljoenen euro’s. Per aanvraag periode kan maar 1 subsidieaanvraag gedaan worden. De soorten aanvragers zijn:

 • MKB bedrijven                                                                                   Maart en September 17.00 uur.
 • Samenwerkingsverband                                                                   1 April t/m 30 Juni 17.00 uur.
 • Grote bedrijven Landbouw-,Horeca- of Recreatiesector:                 1 April t/m 30 Juni 17.00 uur.

De definitie van een onderneming voor de SLIM subsidie is: "iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent”. Dat staat los van de rechtsvorm of het winstoogmerk dus ook organisaties zoals een zorginstelling kan ook een onderneming zijn. Maar let op, indien zij voor meer dan 25% met overheidsgeld worden gefinancierd kwalificeren zij zich niet als mkb-onderneming.

Samenwerkingsverbanden bestaan uit minimaal 2 MKB bedrijven eventueel aangevuld met een of meer organisaties zoals branche organisatie, onderwijsinstelling, O&O fonds of werknemers- of werkgeversvereniging.

Voor welke activiteiten kun je SLIM subsidie aanvragen?

Er zijn 4 activiteiten of een combinatie daarvan waarvoor SLIM subsidie verstrekt wordt. De officiële tekst luidt:

 1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Optie 4) lijkt op de subsidieregeling praktijkleren. Deze is laatste echter bedoeld voor zogenaamde BBL studenten of deeltijdstudenten in VMBO, MBO, HBO en Universiteit. BBL staat voor beroeps begeleide leerweg.

Er zijn een paar eisen waaraan voldaan moet worden. Zo moet voor deze subsidie een de-minimis verklaring en MKB verklaring afgegeven worden. Deze laatste is van invloed op de hoogte van de subsidie. De looptijd van project is voor MKB bedrijven 12 maanden. Voor samenwerkingsverbanden en genoemde groot bedrijven is de looptijd maximaal 24 maanden. Het project dient binnen 3 maanden na toekenning te starten.

Welke kosten posten tellen voor de SLIM subsidie?

De volgende kostenposten zijn subsidiabel:

 • Externe kosten;
 • Directe loonkosten van personeel betrokken bij het project (brutoloon met 32% opslag op basis van 1720 uur/jaar); m.a.w. alleen (directe) uren besteed aan het project;
 • 15% toeslag voor overhead;
 • Offerte procedure bij externe opdrachten voor kosten groter dan €50.000 of een uurtarief van de externe adviseur van meer dan € 125 per uur excl BTW.

De minimale kosten waarover subsidie verleend wordt is € 5.000 met uitzondering van activiteit D).

Er zijn diverse posten die niet subsidiabel zijn. Hieronder staan de belangrijkste genoemd:

 • Loonverlet kosten;
 • Kosten buiten de toegestane activiteiten periode;
 • Opleidingskosten;
 • Onredelijke en niet noodzakelijke kosten als wel overhead en exploitatie gerelateerde kosten waaronder administratie en beheer.;
 • BTW;
 • Wettelijk verplichte taken.

De subsidie die je maximaal kunt krijgen op de projectkosten is afhankelijk van het type aanvrager:

Hoeveel SLIM subsidie kan je krijgen?

Voor MKB Bedrijven kan men maximaal € 24.999 subsidie krijgen. Dat betekent 80% van de kosten als je een kleine onderneming bent en 60% als je een middelgrote onderneming bent. De uitzondering hierop zijn landbouwbedrijven. Daarvoor geld een maximum van € 20.000 conform de de-minimis afspraken.

Samenwerkingsverbanden kunnen maximaal € 500.000 subsidie krijgen op basis van een vergoeding van 60% van de kosten. Deelnemende landbouw bedrijven inde samenwerking kunnen slechts €20.000 daarvan per bedrijf krijgen.

Grootbedrijven in de Landbouw-, Horeca- of Recreatiesector kunnen maximaal €200.000 ontvangen op basis van een kosten vergoeding van  60%.

Het is niet mogelijk een voorshot op een toegekende subsidie te krijgen. Betaling vindt plaats na het einde van het project op basis van een subsidievaststelling en uitvoeringscontrole.

Deze SLIM subsidie regeling lijkt op de oude ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid welke ik in het verleden succesvol aangevraagd heb voor meerdere klanten in combinatie met een extern adviesbureau. De huidige regeling SLIM subsidie kent diverse administratieve handelingen gedurende de looptijd ten behoeve van het eindverantwoording van het project.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden