Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SAH Stimulering Aardgasvrije Huurwoningen

5-1-2022

SAH Stimulering Aardgasvrije Huurwoningen

Wil je als verhuurder  je bestaande Nederlandse woning portefeuille aardgasvrij maken door een aansluiting op een extern warmtenet of reeds aangesloten woningen verder aardgasvrij maken? Voor verhuurders is subsidie mogelijk vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet. Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten.

Wie kunnen aanvragen

Onder verhuurders verstaat men natuurlijke personen of rechtspersonen die een of meer huurwoningen in eigendom heeft. Denk hierbij aan woningcorporaties, institutionele beleggers en zakelijke en particuliere verhuurders.

Zowel gemengde VVE’s als  verhuurders kunnen onder deze regeling aanvragen.

Welke inpandige woonkosten komen in aanmerking

De volgende inpandige kosten die u in de woning maakt komen in aanmerking:

 • afkoppelen van de aardgasaansluiting en het verwijderen van de gasmeter dus de afsluitingskosten van de netbeheerder;
 • aanpassen of vervangen van alle inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorziening voor aardgasvrij koken en warm tapwater door:
 • het verwijderen van de individuele of collectieve cv-ketel, inclusief de rookgasafvoer;
 • het aanpassen van de warmteafgiftesystemen voor verwarming op lage temperatuur;
 • het verwijderen van het individuele warmtapwatertoestel;
 • het verwijderen van het gasfornuis of het installeren van een niet-gasgedreven warmtapwatervoorziening;
 • het aanschaffen van een volledig elektrische kookvoorziening.

Ook het verrichten van de volgende verdere bouwkundige aanpassingen vallen hieronder

 • het aankoppelen van de binneninstallatie aan het warmtenet
 • het aankoppelen van de binneninstallatie aan het inpandig leidingstelsel
 • het aanpassen van de meterkast en leidingen voor elektrisch koken
 • het verwijderen van de stijgstangen
 • bouwkundige aanpassingen voor het plaatsen van de afleverset
 • het verwijderen van de gasleidingen
 • het aanleggen van een inpandig leidingstelsel

Als de woning al aangesloten is op een warmtenet is het niet mogelijk om de kosten voor aansluiting op het warmte net aan te vragen. Wel kunt u dan de overige inpandige woonkosten aanvragen.

Subsidie voor aansluitkosten op het warmtenet

Voor het aansluiten van uw woning op een extern warmtenet brengt de warmteleverancier kosten in rekening. Denk aan de aansluitbijdrage en de projectbijdrage. De hoogte van de kosten verschilt per situatie. De kosten zijn afhankelijk van de ligging, warmtebronnen en de specifieke kosten voor de benodigde uitbreiding van een distributienet. De SAH geeft financiële steun voor deze kosten.

Bij aanvragen na 1 oktober 2021: de kosten voor de aanleg van het inpandige leidingstelsel vallen niet onder de inpandige woningkosten, maar onder de aansluitkosten als:

 • u optreedt als doorleverancier van de warmte geleverd door een andere warmteleverancier; of
 • de aanvrager kosten maakt voor het aanleggen van een inpandig leidingstelsel en het eigendom of beheer van deze leidingen overgedragen wordt aan de warmteleverancier

Vraagt u subsidie aan voor de aansluitkosten? Dan vraagt u ook altijd subsidie aan voor de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). De woning is na de aanpassingen namelijk helemaal aardgasvrij.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 5.000 subsidie per woning ontvangen. Daarvan is maximaal € 1.200 voor inpandige woningaanpassingen (zijnde maximaal 40% van de kosten) en maximaal € 3.800 voor aansluiting (zijnde maximaal 30% van de aansluit kosten).

Let op:  u kunt deze subsidie niet combineren met een ISDE aanvraag.

Looptijd SAH

De SAH is open van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 oktober 2021 mogen gemengde VvE's ook een aanvraag indienen

Belangrijke voorwaarden

Belangrijke voor waarden zijn onder andere:

 • U mag nog niet met de werken gestart zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Uitzondering hierop zijn subsidie aanvragen van minder dan €25.000.
 • Alle werken dienen binnen 5 jaar afgerond te zijn na indienen subsidieaanvraag.
 • Huurwoningen gedurende 2 jaar voorafgaande aan de aanvraag ten minste 3 maanden verhuurt dienen te zijn.
 • De huurwoningen zijn gebouwd met een omgevingsvergunning voor 1 juli 2018.
 • U kunt een gedeeltelijk voorschot ontvangen.
 • Bij subsidiebedragen hoger dan € 25.000 moet u jaarlijks een voortgangsrapportage indienen  totdat de werkzaamheden zijn afgerond.
 • U dient alle documenten en administratie tot 5 jaar na afronding te bewaren. Inspecteurs kunnen uw woning komen controleren.
 • Pas als de werken afgerond en de woningen volledig aardgasvrij  zijn kunt u een vaststellingsverzoek indienen.
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden