Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Ouderen en zorg

SOO Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte in Ouderenhuisvesting

5-1-2022

SOO Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

De SOO subsidie ondersteund de bouw van ontmoetingsruimtes bij woonvormen voor 55 plussers.

Deze subsidie is bedoeld binnen geclusterde woonvormen van 55-plussers het gemakkelijk te maken anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Samen kunnen ze op een plezierige manier zo langer zelfstandig blijven wonen. De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij nieuwe woonvormen en bij bestaande complexen.

Wie kan aanvragen

Aanvragers kunnen zijn:

 • commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen zoals woningcorporaties en marktpartijen waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers
 • niet-commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen gericht op woningbouw, bijvoorbeeld initiatieven van de bewoners zelf (burgerinitiatieven)

Een privaatrechtelijke rechtspersoon kan zijn een stichting, vereniging, coöperatie, naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv).

Wanneer aanvragen

De regeling is open van 10 januari 2022 9:00 uur tot en met 30 november 2022 17:00 uur.

In 2023 gaat de SOO nogmaals open.

Belangrijkste voorwaarden

Subsidie is alleen voorafgaand aan het verrichten van de activiteiten aan te vragen. Daarnaast kan het bedrag niet hoger zijn dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering.

Alleen de voorbereiding (ontwerp, offerteaanvraag) mag zijn gestart. Krijgt u de subsidie niet? Dan moet u de voorbereidingskosten zelf financieren. U begint met de bouw binnen 3 jaar na de datum van subsidieverlening en u moet na 7 jaar klaar zijn.

Verder geld voor de ontmoetingsruimte:

 • Dat deze minimaal de eerste 5 jaar na oplevering gericht is op ontmoeting en niet op een ander doel;
 • Op open, transparante en niet-discriminerende basis te gebruiken door de bewoners en buurtbewoners;
 • Fysiek verbonden aan een geclusterde woonvorm of bevindt zich op maximaal 100 meter daarvandaan.
 • U moet zorgen dat er activiteiten plaatsvinden voor de bewoners.

Mag iemand anders de ruimte ook gebruiken? Dat mag. Bij een commerciële aanvrager moet dit tegen een marktconforme prijs gebeuren. Daarbij mag u  ook geen nettowinst op de exploitatie van de ontmoetingsruimte maken. Verkoopt van de ruimte op termijn is mogelijk onder voorwaarden.

Het is belangrijk dat u tijdig start met de voorbereidingen omdat er veel papieren en officiële verklaringen gevraagd (kunnen) worden afhankelijk van project. Zoals bijvoorbeeld een actuele officiële brief van de burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project gepland en gerealiseerd wordt.

Wat is subsidiabel

Alleen de bouwkosten. Waaronder: materialen, de kosten voor het ontwerp van een architect en de personeelskosten van de bouwers.

In ieder geval komen inrichtingskosten, exploitatiekosten of de kosten van de grond niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden aan de ouderenhuisvesting

De geclusterde ouderenhuisvesting moet ook aan voorwaarden voldoen. Het gaat om minimaal 5 woningen aan elkaar of bij elkaar in de buurt. Daarmee is het een ‘geclusterde woonvorm’. De huisvesting moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Minstens 50% van de (beoogde) bewoners moet bij oplevering van de ontmoetingsruimte 55 jaar of ouder zijn.
 • Maximaal 50% van de bewoners heeft bij oplevering van de ontmoetingsruimte een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Minimaal 75% van de huurwoningen wordt bij oplevering verhuurd voor een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand.
 • Minimaal 75% van de nieuwbouw koopwoningen moeten bij verkoop een prijs hebben van maximaal 1,25 x het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Bij de bestaande koopwoningen moet bij minimaal 75% van de woningen de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) maximaal 1,25 x het bedrag van de NHG zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte. U ontvangt in totaal per aanvraag maximaal:

 • € 100.000 als de ontmoetingsruimte bij 5 tot en met 20 woonruimten hoort
 • € 150.000 bij 21 tot en met 50 woonruimten
 • € 175.000 bij meer dan 50 woonruimten

Het aantal m² bestaat uit het bruto vloeroppervlakte van de ontmoetingsruimte. Bij nieuwbouw mag u hierbij de oppervlakte van de verkeersruimte optellen als deze alleen naar de ontmoetingsruimte gaat. Een verkeersruimte is bijvoorbeeld een gang.

Het is mogelijk een voorschot te verkrijgen. De subsidies worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden