Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Ouderen en zorg

SWZ Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

06-01-2022

SWZ Stimulering Wonen en Zorg

Bent u als burger of ondernemer bezig met het ontwikkelen van een woonvorm voor overwegend 55-plussers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Of het hiertoe verbouwen van een bestaand wooncomplex? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

U kunt voor de volgende fases in het project subsidie of een lening krijgen:

 • Initiatieffase.
 • Plan ontwikkelfase.
 • Bouw/nafinancieringsfase.

Doel van de subsidie of lening

Het doel is om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in een woonvorm waarbij indien nodig ook zorgverlening aanwezig is. De SWZ bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Fase omschrijving

Hieronder volgt een  korte toelichting op de 3 fases in een project, waarvoor subsidie verkregen kan worden:

Initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief woonzorgarrangement. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement.

Plan ontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. U dient zelf 1/3 van de planontwikkelkosten te betalen. U kunt vervolgens een lening krijgen tot een maximum van € 200.000.

Bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (

Voorwaarden

Als initiatiefnemer komt u in aanmerking als u een woonzorgarrangement wilt ontwikkelen, bouwen, verbouwen of verwerven. Hierbij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De  belangrijkste voorwaarden zijn:

 • minimaal 5 of meer wooneenheden.
 • Minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd óf verkocht beneden de grens van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • Het woonzorgarrangement is vooral bedoeld voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en beoogt de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen. Uitgangspunt is dat de toekomstige bewoners het initiatief (mede) opzetten. Projecten van sociale ondernemers en bewonersinitiatieven waarvan de toekomstige bewoners al zorg nodig hebben en (deels) betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) komen ook in aanmerking, mits aan het leeftijdscriterium wordt voldaan.
 • De beoogde initiatieven leiden tot sociale cohesie en ontmoeting. Diensten voor dagelijkse boodschappen en zorgverlening moeten in de omgeving en goed toegankelijk aanwezig zijn.

Per fase gelden aanvullende voorwaarden en moet u diverse documenten aanleveren. Het kost tijd om deze documenten op te stellen en zaken te onderbouwen. Begin daar tijdig aan.

Verbouwen: Ook voor het verbouwen van een bestaand (woon)complex kunt u in aanmerking komen voor de SWZ (initiatieffase). De verbouwing moet dan wel substantieel zijn. Alleen beperkt aanpassingen aanbrengen binnen een bestaande wooneenheid valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Hoogte subsidie & lening

 • Initiatieffase:
  • De subsidie bedraagt € 1.000 per wooneenheid tot een maximum van € 20.000 per woonzorgarrangement.
 • Plan ontwikkelfase:
  • De lening per woonzorgarrangement bedraagt maximaal € 200.000.
  • De lening bedraagt maximaal 67% van de totale kosten.
  • De eigen inbreng bedraagt minimaal 33% van de totale kosten.
 • bouw/nafinancieringsfase:
  • De subsidie wordt verleend in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat een financier verstrekt.
  • Er wordt borg gestaan voor 80% van het WZ-borgstellingskrediet. Het WZ-borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 2.000.000 per project.
  • De borgstellingsperiode is maximaal 12 jaar.

Openstelling

Jaarlijks kunnen de openstellingsmomenten variëren omdat de plafonds en budgetten aangepast worden. Voor de plan ontwikkelfase en de bouw/nafinancieringsfase kunt u aanvragen indienen tot en met 3 april 2024. De initiatieffase gaat binnenkort weer open.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden