Subsidies / Particuliere huurwoningen, projectontwikkeling, maatschappelijk en cultureel vastgoed

Vastgoed monumenten subsidie

Subsidie vastgoed monumenten Friesland

26-8-2021

Subsidieregeling monumenten Friesland

In 2021 stelt de provincie Friesland 2,57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

 • Restauratie van rijksmonumenten;
  • de restauratie bij herbestemming van een rijksmonument;
  • de restauratie van een rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik;
  • de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik;
  • een deelrestauratie van een rijksmonument.
 • Herbestemming van rijksmonumenten;
 • Onderhoud van rijksmonumentale molens;
 • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
 • Restauratie niet-Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-Rijksmonumenten
  • de restauratie bij herbestemming van een gemeentelijke monument of karakteristiek bouwwerk;
  • de restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten.
 • Plankosten.
  • een restauratieplan voor een rijksmonument of gemeentelijk monument;
  • een gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming, voor een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk.

 

Voor wie

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Openstelling en afhandeling

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. De subsidie kan men aanvragen van 13 tot en met 17 september 2021. Voor plan kosten is de subsidie open van 13 tot en met 29 oktober 2021

Niet subsidiabel zijn de volgende type eigenaren van panden

Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen. Onder het begrip woonhuis vallen panden die van oorsprong gebouwd zijn als woning. Woonboerderijen, woonkerken e.d. vallen hier niet onder en zijn wel subsidiabel, omdat deze panden destijds niet primair voor bewoning bedoeld zijn. Ook woningen die geregistreerd staan als museum vallen onder de uitzondering en zijn subsidiabel.  Voor monumenten die eigendom zijn van overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen, is geen subsidie beschikbaar. Ook uitgezonderd zijn monumenten die weliswaar niet in direct eigendom zijn van overheden maar van bijvoorbeeld een gemeentelijke stichting, maar wel in gebruik zijn bij de overheid of door een overheid gebruikt wordt voor haar publieke taken. Voorbeeld hiervan zijn bruggen van gemeenten of sluizen van een waterschap.

Leerling werkplaatsen

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak.

Subsidie bedrag

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de categorie c.q. het type monument of activiteit  waarvoor men subsidie aanvraagt. Daarnaast zijn de bedragen per categorie gemaximeerd. Het gaat te ver deze hier te vermelden. Ik zoek ze graag voor u op.

Men kan een voorschot verkrijgen. De hoogte is afhankelijk van het toegekende bedrag en subcategorie

Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een niet gecertificeerd restauratiebedrijf dan worden de zowel de subsidiepercentages als de maximale subsidiehoogtes verlaagd met 3% procent.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden