Subsidies / Particulieren

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

SEEH subsidie energiebesparende isolatie maatregelen bewoner en eigenaar

Gewijzigd in de SEEH

Per 1 september 2020 is het mogelijk om meer dan één keer een SEEH-subsidieaanvraag in te dienen voor uw woning. U komt hiervoor in aanmerking als u minimaal 2 andere isolatiemaatregelen laat uitvoeren dan de maatregelen waarvoor u bij een eerdere aanvraag subsidie ontving. Het gaat om isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas.

Verder heeft de overheid de subsidie bedragen verhoogt voor de isoleren de maatregelen. Deze bedragen ziijn hieronder weergegeven.

SEEH subsidie: Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân (Friesland)

Woningeigenaren en VvE’s uit de provincie Fryslân Friesland) krijgen een 10% extra tegemoetkoming als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners minimaal 2 isolerende maatregelen te nemen volgens de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de geldende voorwaarden. Provincie Fryslân stelt hiervoor 2,95 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van deze extra tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022 en zo lang er budget is. U komt in aanmerking voor deze Friese financiële aanvulling als u tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas) heeft laten uitvoeren en dat deze is betaald na 1 juni 2020.

Algemene voorwaarden SEEH subsidie voor eigenaar én bewoner

 • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt. 
 • U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
 • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
 • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.

Hoeveel SEEH subsidie energie besparing eigen huis kan ik krijgen?

De SEEH subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief het bonusbedrag).

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020.

SEEH subsidie: minimale isolatiewaarden 

U kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimale isolatiewaarde per maatregel.

Isolatiemaatregelen en isolatiewaarden

Isolatiemaatregel

Isolatiewaarde

Spouwmuur

minimale Rd-waarde 1,1 [m2 K/W]

Dak

minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]

Zolder- of vlieringvloer

minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]

Gevel

minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]

Vloer

minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]

Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)

minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]

HR++ glas

maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]

Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn

Triple-glas: maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Kozijnen: maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Panelen in combinatie met HR ++ glas

maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]

Panelen in combinatie met triple-glas

maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]


SEEH subsidie: oppervlakte-eis per woningtype

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw woning een minimale oppervlakte hebben. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kunt krijgen. Hieronder vindt u de verhoogde subsidie bedragen per m2.

Minimale oppervlakte-eis per woningtype

Isolatiemaatregel

Vrijstaande woningen

Hoekwoningen/Twee-onder-een-kapwoningen

Tussenwoningen

Etagewoningen

 

Spouwmuur

50 m2

33 m2

15 m2

13m2

 

Dak

57 m2

38 m2

31 m2

15 m2

 

Zolder- of vlieringvloer

57 m2

38 m2

31 m2

15 m2

 

Gevel

55 m2

40 m2

18 m2

13 m2

 

Vloer

44 m2

32 m2

27 m2

20 m2

 
           

Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)

44 m2

32 m2

27 m2

20 m2

 

HR++ glas

15 m2

12 m2

10 m2

8 m2

 

Triple-glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn

15 m2

12 m2

10 m2

8 m2

 

Panelen in combinatie met HR++ glas

15 m2

12 m2

10 m2

8 m2

 

Panelen in combinatie met triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn

15 m2

12 m2

10 m2

8 m2

 


SEEH subsidie: aanvullende maatregelen

Als men minimaal 2 verschillende van bovenstaande maatregelen genomen heeft, kan men in aanmerking komen voor een "extra" subsidie. Die subsidie geldt voor de volgende te nemen maatregelen.

Isolerende deuren

U vervangt de voor- en achterdeur in de bestaande thermische schil door een isolerende deur.

Maximale U-waarde

 

1,5

 

Energiezuinig ventilatiesysteem

Legt u voor het eerst een energiezuinig ventilatiesysteem aan? Als aanvullende maatregel komen 2 energiezuinige ventilatiesystemen in aanmerking voor subsidie:

Energiezuinige systemen

Wtw-rendement

 

CO2-gestuurd ventilatiesysteem

n.v.t.

 

Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw)

90%

 

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is afgesteld op uw woonsituatie, behaalt u minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 90.

Energiedisplay of slimme thermostaat

Meer inzicht in uw energieverbruik zorgt dat u zuinige keuzes kunt maken. Om dit inzicht te krijgen kunt u bijvoorbeeld kiezen voor: 

 • een energiedisplay dat verbonden is met een slimme meter. Hiermee krijgt u inzicht in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
 • een thermostaat dat het energieverbruik binnen uw woning afstemt op uw leefgedrag en dat via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
 • een thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning kunt regelen.

Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 120. Lees meer over de voorwaarden en producten die in aanmerking komen.

SEEH subsidie: zeer zuinig maatregelenpakket

De SEEH subsidie kent een overtreffende derde trap: het zogenaamde zeer zuinige maatreglenpakket. U gaat dan heel zwaar isoleren met als doel een nul op de meter woning te realiseren. Voldoen de uitgevoerde maatregelen aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een bonusbedrag van € 4000 bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. De subsidie voor het zeer energiezuinig pakket bedraagt maximaal € 15.000 inclusief het bonusbedrag.

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:
 • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
 • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning

De maatregelen voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel.

Isolatiewaarden maatregelen

Maatregel

Isolatiewaarden

Dakisolatie

minimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]

Gevelisolatie

minimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]

Vloerisolatie

minimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]

Glas

maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]

Isolerende kozijnen

maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Isolerende deuren in de gevel

maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of uw huis helemaal volgens de voorwaarden is geïsoleerd. De kierdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

Maatwerkadviesrapport SEEH eigenaar én bewoner

Wilt u onderzoeken welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning? Dan kunt u een maatwerkadviesrapport laten opstellen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt hier subsidie voor. Voorwaarde is dat u eigenaar én bewoner van uw woning bent.

Inzicht in energiebesparende maatregelen

Een maatwerkadviesrapport laat u zien welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen u kunt nemen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het maatwerkadviesrapport geeft u onder andere inzicht in:

 • de huidige energieprestatie van uw woning;
 • de mogelijke energiebesparende maatregelen;
 • de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.
 • Het maatwerkadviesrapport kan breder zijn dan de energiebesparende maatregelen die onder de SEEH vallen. U kunt ook advies krijgen over het plaatsen van zonnepanelen of over het gebruik van pelletkachels, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. Deze laatste maatregelen vallen onder de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Het subsidiebedrag voor een maatwerkadviesrapport bedraagt € 150.

Voorwaarden maatwerkadviesrapport

U ontvangt alleen subsidie voor een maatwerkadviesrapport als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

 • Alleen een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 mag een maatwerkadviesrapport opstellen. Dit bedrijf (de certificaathouder) laat de opname van de woning doen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). Een overzicht van deze adviseurs vindt u op de website van QBIS.
 • De adviseur heeft het maatwerkadviesrapport opgesteld na de openstelling van de SEEH op 15 augustus 2019.
 • U heeft niet eerder subsidie aangevraagd voor een maatwerkadviesrapport en u heeft hiervoor niet eerder subsidie ontvangen van een ander bestuursorgaan.
 • U voegt bij uw aanvraag de factuur en het betaalbewijs van het maatwerkadviesrapport.
 • U voegt ook de gegevens toe van het gecertificeerde bedrijf en de EPA (KVK-nummer, EPA certificeringnummer, NAW-gegevens).
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden