Subsidies / Particulieren

Monumenten subsidie

Instandhoudingsubsidie rijksmonumenten Woonhuis

26-8—2021

Instandhoudingsubsidie Monumenten Woonhuis

De instandhoudingsubsidie monumenten is bedoeld voor het in stand houden van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn of daarvoor ook nooit ontworpen zijn. Er zijn echter uitzonderingen.

Een woonhuis wordt in deze regeling gedefinieerd als een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat thans voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is.

Zoals gezegd zijn er uitzonderingen. De volgende type gebouwen worden niet als woonhuizen aangemerkt:

 • gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum,
 • kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen en landhuizen,
 • gebouwen van liefdadigheid,
 • molens, gemalen, agrarische gebouwen,
 • watertorens.

Openstelling

Deze regeling is 1x per jaar, gedurende een korte periode opengesteld. Meestal is dit van 1 februari tot en met 31 maart.

Maximumbedrag subsidiabele kosten  

De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste 3 procent van de herbouwwaarde. Voor een molen  zijn de subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald ten hoogste € 60.000. De subsidie bedraagt voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Uitzondering hierop zijn “groene” monumenten en archeologische rijksmonumenten waar men met norm bedragen werkt.

Voorbereiding

Deze subsidie aanvraag kost veel voorbereidingstijd. Men  moet tijdig (zeker 6 maanden) voor de subsidie aanvraag beginnen met het verzamelen van alle informatie. Bij een aanvraag dienen diverse zaken meegeleverd waaronder:

 • Actueel inspectierapport niet ouder dan 2 jaar of 5 jaar in geval van een archeologisch rijksmonument, dat de huidige technische staat beschrijft en inzicht geeft in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Als wel adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige.
 • Foto's, (genummerd en gedateerd) met toelichting. Zowel overzicht foto’s alsdetail foto’s waaruit de aard en omvang van het gebrek of de gebreken blijken.
 • Bepaling herbouwwaarde.
 • Instandhoudingsplan of werkomschrijving. Dit is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten over een periode van 6 jaar. Met in ieder geval een beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking eventueel aangevuld met bestekparagrafen voor werkzaamheden die buiten het regulier onderhoud vallen.

Wat kan gesubsidieerd worden

Diverse type activiteiten kunnen gesubsidieerd worden mits zij sober en niet comfort verhogend uitgevoerd worden. De hier onderstaande lijst is slechts een kleine samenvatting en derhalve niet volledig. Per thema kunnen er verdere eisen gesteld worden. Hieronder vindt u een indicatie op hoofdlijnen:

 • Gevel
  • Gemetselde gevel: (plaatselijk) herstel van voegwerk of metselwerk; schilderen van stucwerk;
  • Gevel met betonnen onderdelen: herstel van schade als gevolg van roestende wapening;
  • Gevel met metalen delen, bijvoorbeeld een smeedijzeren balkon of gevellateien: roestwerend behandelen of herstel en schilderen;
  • Gevel met houten delen, bijvoorbeeld vakwerkconstructie of houtskelet; herstel van schade aan houten onderdelen en schilderen.
 • Gevelopeningen: kozijnen, ramen en deuren vragen om regelmatig onderhoud.
  • behandeling van corrosie bij stalen kozijnen;
  • herstel van een scheur in een natuurstenen omlijsting;
  • herstel van houtrot ramen en kozijn (zoals bijv. vervangen van een onderdorpel en het aanscherven van kozijnstijlen).
 • Glas
  • Het in stand houden van enkele beglazing of glas-in-lood, al dan niet gebrandschilderd, zoals vervangen van een gebroken ruiten (enkel glas) en de stopverf of kitvoeg.
 • Dak
  • De instandhouding van het dak/dakbedekking, zoals het vervangen van kapotte pannen, leien of een gescheurde loodslab of vervanging van dat deel van de dakbedekking dat technisch aan het eind van de levenscyclus is. Voor het onderhoud van dakgoten en hemelwaterafvoeren geldt hetzelfde, bij uitvoering in tenminste gelijkwaardig materiaal.
 • Fundering en constructie
  • Herstel van de fundering.
  • Onderhoud of herstel van houtendraag-, gewelf-, en kap- en vakwerkconstructies zoals balken, gootconstructies, gordingen, hijsbalken, kapspanten, muurstijlen en sporen. Denk hierbij aan het aanlassen van door lekkage verrotte balkkoppen.
 • Buitenriolering, terreinverharding
  • Het in stand houden en zo nodig vernieuwen van de aansluitingen van de regenwaterafvoer op de hoofdriolering tot maximaal één meter uit de gevel.
  • Onderhoud aan tot het rijksmonument behorende bestrating, zoals paden en stoepen, en het (periodiek) aanbrengen van nieuwe keien, klinkers of andere toplaag.
 • Interieur
  • Onderhoudswerkzaamheden aan delen van het interieur die van monumentale waarde zijn. Denk aan historische schoorstenen, trappen, schouwen, vloeren en plafonds.
 • Administratief / verzekeringen
  • abonnementen of lidmaatschappen,
  • specifieke onderzoeken;
  • controle van bliksembeveiligingsinstallaties;
  • architectenkosten
  • begeleidingskosten
Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden