Subsidies / Particulieren

Monumenten subsidie

Woonhuissubsidie Rijksmonument

26-8-2021

De Woonhuis subsidie Rijksmonumenten

De woonhuissubsidie Rijksmonument is bedoeld voor de particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie. Men kan subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Hieronder vallen de kosten voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking. Voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie.

Wanneer aanvragen

De woonhuissubsidie kan men jaarlijks aanvragen. In 2021 is de aanvraag opengesteld van 1 maart tot en met 30 april. 

Over welke periode vraagt u instandhoudingskosten aan

U kunt achteraf subsidie aanvragen over de instandhoudingskosten van het jaar daarvoor. Als voor beeld: In 2021 vraagt u subsidie over de kosten gemaakt in 2020. Er wordt dus achteraf subsidie aangevraagd. Wees er alert op dat er activiteiten zijn die u moet doen, voordat u aan de werkzaamheden gaat beginnen. Om fouten te voorkomen is het zinvol om mij vroegtijdig bij het project te betrekken.

Hoeveel subsidie kan men krijgen

Voor de aanvragen van 2020 en 2021 is het subsidiepercentage vastgesteld op 38%. vastgesteld. Voor de aanvraagjaren 2022 en 2023 is een aangepast subsidiepercentage mogelijk, maar nooit meer dan 38%.

Wat komt in aanmerking voor subsidie

Alleen onderdelen van monumentale waarde komen voor subsidie in aanmerking. Het gaat dan om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor subsidie:

 • Bouwplaats voorzieningen: Groot materieel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals steigerwerk en een afvalcontainer.
 • Fundering: Herstel van de fundering, inclusief grondwerk.
 • Constructies: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van hout- metaal- en betonwerk, inclusief stut- en sloopwerk. Bijvoorbeeld herstel van balken, gootconstructies, gordingen en hijsbalken.
 • Gevels: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van voeg- en metselwerk, pleisterwerk of natuursteen. Bijvoorbeeld herstel van scheuren en vervangen van kapotte stenen.
 • Kozijnen: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van ramen, deuren, luiken en enkele beglazing. Bijvoorbeeld herstel van houtrot, behandeling van corrosie bij stalen kozijnen of herstel van een gebroken ruit (enkel glas) inclusief stopverf of kitvoeg.
 • Dak: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van dakbedekkingen, goten en hemelwaterafvoeren herstel van riet, kapotte pannen of loodslabben.
 • Schilderwerk: Schilderwerk aan buitendeuren en -ramen, de gevel of monumentale schilderingen.
 • Binneninrichting: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van vaste interieuronderdelen die van monumentale waarde zijn. Bijvoorbeeld herstel van historische trappen, lambriseringen of plafonds. 
 • Installaties: Onderhoud aan monumentale installaties en de aanleg of onderhoud van bliksemafleidingen.
 • Terrein en beplanting: Grofweg zijn alleen kosten voor de direct om het huis gelegen elementen (gelieerd aan de woonfunctie) subsidiabel, denk aan een monumentale groenaanleg, zoals een siertuin, hekwerk, vijver of korte oprijlaan.
 • Overige: Bijvoorbeeld kosten voor adviseurs, projectbegeleiding en onderzoeken. Kosten van materialen en de afschrijving of huur van apparaten die u gebruikt voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert aan de monumentale onderdelen, zijn ook subsidiabel.

Wat is uitgesloten binnen de woonhuissubsidie

U ontvangt geen subsidie voor navolgende werkzaamheden:

 • Werkzaamheden aan delen van het gebouw die niet van belang zijn voor de monumentale waarde. Zoals het onderhoud van de CV-installatie, het verwijderen van asbest of de vervanging van een moderne vloerafwerking (laminaat/parket e.d.).
 • Reconstructie.
 • Kosten in verband met gebruiksverandering, verfraaiing of comfortverbetering. Dus bijvoorbeeld isolatie van een muur, dak of venster is niet subsidiabel binnen deze regeling.
 • Kosten voor het verduurzamen van een rijksmonument.
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, en cv-ketel of cv-installaties. Deze zijn bij de meeste rijksmonumenten niet van monumentale waarde, omdat ze relatief recent zijn aangelegd.
 • Uw eigen arbeidsuren of die van een vrijwilliger zijn NIET subsidiabel. Alleen als ze vanuit uw eigen onderneming of door uw personeel zijn uitgevoerd en dit kan worden aangetoond in een officieel document, bijvoorbeeld een accountantsverklaring.
 • Onderhoud van losse elementen, zoals meubels, schilderijen, kleden, gordijnen, etc.
 • Bij een historische buitenplaats of landgoed: instandhoudingswerkzaamheden aan delen van de historische aanleg zonder directe link met de woonfunctie van het huis, zoals een publiek gedeelte, waar wandelaars komen.

Een aantal van de comfort of duurzaamheid verhogende werkzaamheden is misschien wel via een andere regeling te subsidiëren.

Welke bewijsstukken zijn nodig voor een aanvraag

De volgende bewijsstukken zijn nodig voor een succesvolle aanvraag.

 • Foto’s van vóór en na de werkzaamheden,
 • Inspectierapport (bij aanvraag hoger dan € 70.000)
 • Gespecificeerde offerte
 • Gespecificeerde facturen (geen generieke termijn facturen)
 • Betaalbewijzen.

Als de totale kosten hoger zijn dan € 70.000,- vraag dan voor de start van de werkzaamheden eerst een inspectierapport aan. Zodat we vooraf kunnen bepalen wat er allemaal subsidiabel is. Dat is belangrijk om de juiste financiële planning te maken. De kosten hiervoor komen in aanmerking voor subsidie.

 

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden