Subsidies / Particulieren

Subsidie boerderij ofwel het boerderijenfonds

Subsidie Boerderij ofwel het Boerderijenfonds

IIn dit fonds is een bedrag van 5 miljoen euro gestort bestemd voor het ondersteunen van 25 – 30 projecten. In aanmerking komen projecten die een voorbeeld zijn van een waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed. Bij deze projecten is er oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen er erf verbeterd.

Looptijd en aanvraagperiode

De regeling subsidie boerderij c.q. het boerderijenfonds is opengesteld voor de subsidieperiode 2de kwartaal  2020 - 2023. In 2021 is er slechts 1 aanvraag periode en deze sluit op 1 juli.

Wie kan aanvragen

Een particuliere eigenaar (als natuurlijk persoon, stichting, vereniging, vof of NSW Landgoed) of een pachter van de boerderij met toestemming en in samenwerking met de eigenaar. Overheden zijn uitgesloten.

Aanvraag eisen boerderij

Men kan aavragen voor een boerderij of boerderij-ensemble (boerderij met meerdere bijgebouwen), met erf en eventueel land. De boerderij, of delen van het boerderij-ensemble, is geregistreerd als rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek object. Indien de boerderij niet officieel is aangemerkt als monument, beeldbepalend of karakteristiek object, dan dient in de aanvraag aan de hand van een bouwhistorisch onderzoek te worden beargumenteerd waarom het object te beschouwen is als cultureel erfgoed en belangrijke cultuurhistorische waarden bevat.

Het project is moet nieuwe gebruiksfuncties mogelijk maken die bij voorkeur toegankelijk zijn voor anderen (bezoekers, cliënten, omwonenden) om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig platteland. Aanvragen die herbestemming, restauratie of verduurzaming betreffen van een object dat uitsluitend bestemd is voor eigen bewoning, voldoen niet aan deze richtlijn.

Doelstelling

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Met de subsidie boerderij c.q. het boerderijenfonds wil hierin een bijdrage leveren.  Een subsidie voorwaarde, zover nu bekend is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. De projecten dienen bij te dragen aan de oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie. De projecten zijn mede bedoeld om kennis op te doen en te verspreiden.

Type boerderijen

Nederland kent een 5tal type boerderijen, te weten:

  • Noordelijke huisgroep

Kenmerkend zijn de meerdere functies onder een dak, zowel het woongedeelte als de stallen en de hooiopslag. Men vindt deze boerderijen voornamelijk in Friesland, Noord-Holland, Groningen en de Waddeneilanden.

  • Hallehuisgroep en de langgevelboerderij

Het hallehuis zijn aan te treffen vanaf de zuidgrens van Groningen en Friesland tot aan Noord-Brabant en Noord-Limburg en van oost naar west en bestaat uit een rechthoekig gebouw waarin zich voorin een woongedeelte bevindt en daarachter het bedrijfsgedeelte met daarin de stallen en de opslag. De woon- en bedrijfsruimte is gescheiden door een brandmuur.

  • Zuidwest-Nederlandse boerderij

Deze boerderijen zijn te vinden in Zeeland en bestaat bijna altijd een grote schuur voor opslag. Het woonhuis was in het begin tegen de schuur gebouwd. Later werd het door brandgevaar vrijstaande bakstenen woningen.

  • Zuid-Limburgse boerderij

In Zuid-Limburg hebben boerderijen een duidelijk andere vorm dan in de rest van Nederland. Boerderijen zijn uitgebouwd van een L- of U-vorm tot vierzijdig gesloten complexen

  • Moderne boerderij

Deze boerderijen ontstonden vanaf de 19e eeuw waren er experimenten met andere mogelijkheden voor de landbouw. Ze zijn ook bekend als systeembouwboerderij en zijn niet streekgebonden gebouwd en vaak met universele materialen gebouwd.

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden