Subsidies / VVE

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

ISDE 2022 VVE

4-1-2022

ISDE 2022 VVE

Bent u als VVE van plan uw appartementengebouw centraal aan te sluiten op een warmtenet? Of met zonnepanelen of met mini-windturbines stroom op te wekken? Een hybride warmtepomp te plaatsen of een zonneboiler? Dan kunt gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 2022 (ISDE 2022).

Looptijd ISDE

De ISDE regeling loopt van 1-1-2021 tot 1-1-2026, zo lang er budget is. De regelingen is per 1-1-2022 aangepast.  De VVE regeling voor windturbines en zonnepanelen is geldig tot 31-12-2023.

Wie komt in aanmerking voor subsidie

Naast VVE’s kunnen ook verenigingen, stichtingen bedrijven, coöperaties, overheden en particuliere verhuurders gebruik maken van deze subsidie

ISDE 2022 VVE voorwaarden

De belangrijkste voorwaardes zijn:

 • U heeft een geldig KVK-nummer.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst voor het apparaat afsluit.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • Het apparaat wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel en/of het betreffende apparaat.

Als subsidie expert kan ik u als VVE begeleiden en uw ALV toe spreken over subsidie in relatie tot de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen.

ISDE 2022 VVE maatregelen

De volgende investering komen voor VVE’s onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie:

 • Aansluiting op warmtenet
 • Kleinschalige windturbine
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen

Voor isolatiemaatregelen is er een andere subsidieregeling beschikbaar voor VVE’s.

ISDE 2022 Aansluiting op een warmtenet

De subsidie voor een centrale aansluiting op een warmtenet is afhankelijk van het vermogen. Bij een vermogen:

 • tot maximaal  100 kW  => € 2.925
 • groter dan 100 kW tot en met 400 kW => € 12.334.
 • Groter dan 400 kW => € 21.906.

De belangrijkste voorwaarde is dat de aansluiting na 1-1-2021 zal plaatsvinden. De aansluiting wordt gerealiseerd door een warmteleverancier.  U heeft 2 jaar de tijd om de centrale aansluiting op een warmtenet te realiseren, nadat u het besluit op de subsidieaanvraag heeft ontvangen. U levert bewijs aan dat uw appartementencomplex is aangesloten.

U heeft geen recht op subsidie als:

 • Eer eerder subsidie is verstrekt voor een individuele warmteaansluiting van een appartement van het appartementencomplex.
 • Er al eerder subsidie is verstrekt voor de centrale warmteaansluiting van het appartementencomplex op het warmtenet.
 • U hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • U subsidie kunt aanvragen of heeft gekregen binnen de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

ISDE 2022 Kleinschalige Windturbine

De subsidie voor windturbines van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66,- per m2 rotoroppervlak.

Een project moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

 • Iedere windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2.
 • De eis uit 2021 dat er geen gezamenlijk rotoroppervlak moet zijn van ten hoogste 500 m2 is vervallen.
 • De windturbine(s) is aangesloten op het elektriciteitsnet door middel van een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 Amp.
 • U dient een omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject te hebben aangevraagd (en op termijn te krijgen).
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U moet de windturbine in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de kleinschalige windturbine. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

ISDE 2022 Warmtepomp

In 2022 kunt u een hogere subsidie bedrag krijgen voor een geïnstalleerde warmtepomp dan in 2021 Het bedrag is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp en het installatie moment. Alleen aanvragen vanaf 1-1-2022 en geïnstalleerd in 2022 komen in aanmerking voor het hogere bedrag.

Het subsidiebedrag begint bij € 500 en kan oplopen tot € 13.200 voor 70 kW machines. Alleen lucht- water, water-water of brine-water warmtepompen komen in aanmerking. Ook hybride waterpompen van deze 3 types komen in aanmerking. De warmtepomp moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de warmtepomp er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

De warmtepomp is nieuw en niet gebruikt en dient voor aanvraag door een bouwinstallatiebedrijf geïnstalleerd te zijn. U kunt alleen subsidie krijgen voor installatie in een gebouw waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. Dit geldt niet voor een hybride warmtepomp. U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de warmtepomp. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

ISDE 2022 Zonneboiler

De subsidie van een zonneboiler begint op dit moment bij € 500 en kan oplopen tot € 2.691 afhankelijk van de jaaropbrengst. De zonneboiler moet vermeld staan op een positieve lijst welke regelmatig aangepast wordt. Ik zoek dit graag voor u op. Staat de zonneboiler er niet op dan loopt u het risico op subsidie afkeur.

We verwachten dat de Rijksoverheid ook de subsidie voor zonneboilers verhoogt. Pas als de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant is bekend vanaf welke datum in 2022 u hier mogelijk recht op heeft en welke voorwaarden daar dann voor gelden.

De zonneboiler is een nieuw en niet gebruikt en bestaat uit collectoren en een boilervat. De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. U kunt alleen subsidie krijgen voor een installatie in een gebouw waarvoor de gemeentelijke omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. U neemt de zonneboiler in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de zonneboiler. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

ISDE 2022 VVE Zonnepanelen

Voor een VVE zijn er een verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te subsidiëren. Een daarvan is de ISDE 2022 regeling. Neem gerust contact op als u wilt weten wat de andere mogelijkheden zijn.

Binnen de ISDE 2022 Zonnepanelen geldt voor VVE’s het volgende:

 • De subsidie loopt van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • De subsidie bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw.
 • De aansluiting van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet heeft een maximale doorlaatwaarde van 3*80 Ampere.
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 • De installatie heeft een vermogen groter dan 15 kWp. De bovengrens uit 2021 van een gezamenlijk vermogen van 100 kWp is vervallen.
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf
 • De zonnepanelen worden binnen 12 maanden in gebruik genomen nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de zonnepanelen. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden