Subsidies / VVE

Energie besparen, energie productie en duurzaamheid

VVE SCE Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

6-1-2022

VVE SCE subsidieregeling coöperatieve opwekking

Wil je als VVE als duurzame elektriciteit opwekken uit zonne-energie, windenergie of waterkracht? Dan is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) iets voor uw VVE. U kunt 15 jaar lang een exploitatiesubsidie krijgen op uw energieopwekkingsproject.

Openstelling regeling en locatie

De regeling loopt tot 1 april 2026.  De regeling is in 2022 open van 1 maart tot 1 december. In 2021 was deze regeling overschreven. Het is zaak tijdig een aanvraag in te dienen .

Per locatie mag u maximaal 1 aanvraag indienen per openstellingsperiode per categorie productie-installaties. Binnen de SCE is de locatie een gebouw of kadastraal perceel. Vraagt u subsidie aan voor een installatie op een dak, dan is het gebouw de locatie. Wanneer het een veldinstallatie betreft is het kadastrale perceel de locatie. Uitzondering voor een gebouw als locatie is wanneer er meerdere gebouwen achter één netaansluiting zitten, dan kan er één aanvraag ingediend worden voor die meerdere gebouwen onder de voorwaarde dat er ook één gezamenlijk allocatiepunt is. In een volgende openstellingsperiode mag er een nieuwe SCE subsidieaanvraag, voor een aanvullende installatie, op een locatie gedaan worden waarvoor al eerder een SCE subsidie is toegekend,

Doel regeling

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) verstrekt subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Het subsidiegebied wordt afgebakend door de postcode. De SCE regeling vervangt de oude postcoderoosregeling. U kunt subsidie aanvragen voor installaties die elektriciteit opwekken in de volgende categorieën:

 • Zonne energie (Zon-PV)
 • Windenergie
 • Waterkracht

Type subsidie

De SCE is een exploitatiesubsidie. Op moment van aanvraag wordt voor 15 jaar een basisbedrag per geproduceerde kWh vastgesteld welke nodig is om de installatie rendabel te maken. De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie in het betreffende jaar. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie.

Wie komen in aanmerking

Zowel VVE's met grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Subsidie budget

Het budget voor de SCE in 2022 is € 150 miljoen. De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. 

Subsidie voorwaarden (2021)

Zoals het er nu uit gaat zien worden een aantal voorwaarden voor 2022 veranderd. Hier vindt u nog de voorwaarden voor 2021.

Afhankelijk van het type opwekking zijn er algemene en specifieke voorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn. Hieronder vindt u een beperkt aantal van deze voorwaarden gericht op ZonPV. Wilt u meer weten of een van de andere technieken toepassen neemt u dan contact met mij op.

 • In gebruik name na de datum subsidiebeschikking
  • De uiterste datum van ingebruikname voor Zon-PV is 1,5 jaar.
  • Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt een realisatietermijn van 3 jaar.
 • Productie capaciteit installatie & type aansluiting Zon-PV
  • Kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp
  • Grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp
  • een kleinverbruikersaansluiting komt alleen de productie voor netlevering in aanmerking voor subsidie.
  • Een grootverbruikersaansluiting kan in aanmerkingen voor zowel net-levering als niet net-levering (eigengebruik).
  • Elke productie-installatie mag maar met 1 allocatiepunt op het net zijn aangesloten. Dat allocatiepunt mag niet gedeeld worden met andere productie-installaties.
  • Als u geen eigenaar van de locatie bent, dan moet er een recht van opstal worden gevestigd op de locatie.
 • Verplicht zijn:
  • Haalbaarheidstudie en financieringsplan
  • Vergunningen
  • Transport indicatie netwerkbeheerder bij grootverbruik aansluiting.
 • De productie-installatie is in eigendom van de subsidieontvanger. Financial lease wordt voor de SCE-regeling gezien als eigendom.
 • Als u voor de productie-installatie al een subsidie of andere financiële tegemoetkoming van het Rijk ontving, heeft u geen recht op een SCE-subsidie.
 • Voor de openstellingsperiode 2021 vervalt de aanvullende eis dat u geen onomkeerbare verplichtingen bent aangegaan vóór de datum van subsidieaanvraag. Deze eis gaat vanaf 2022 wel gelden.

Specifieke eisen voor VVE’s

Zoals het er nu uit gaat zien worden een aantal voorwaarden voor 2022 veranderd. Hieronder vindt u nog de voorwaarden van 2021.

Voor VVE’s gelden een aantal specifieke eisen. Een aantal daarvan zijn hieronder weergegeven.

 • Een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan alleen subsidie aanvragen met akkoord van de algemene ledenvergadering (ALV conform de stemverhouding vermeld in de statuten.
 • U brengt de productie-installatie aan op, in of boven een gebouw of de daarbij behorende grond, waarvan de VvE eigenaar is.
 • Alle leden hebben een kleinverbruikersaansluiting op het moment van aanvraag. Is dit niet het geval dient er een ander traject gevolgd te worden.
 • Leden van de VvE kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn.
 • Alleen eigenaars zijn lid van de VvE en kunnen deelnemen aan de ALV van de VvE.
 • Alle leden van de VVE nemen deel aan het project, ook als zij op de ALV tegengestemd hebben.
 • Bij de subsidieaanvraag moet een VvE een ledenlijst met alle leden van de VvE aanleveren.

Subsidiebedrag rekenvoorbeelden

De subsidie is afhankelijk van uw installatie en situatie. Hieronder vindt u 2 rekenvoorbeelden voor ZonPV. Indien gewenst kan ik u een voorbeeld toesturen voor Wind en Water.

Voorbeeld zon-PV systeem 50 kWp met 100% netlevering

Categorie: Zon-PV kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp

Basisbedrag: 0,146 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2021 netlevering: 0,034 €/kWh
Voorlopige bijdrage netlevering SCE in 2021: 0,146 - 0,034 = 0,112 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 900 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 50 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 50 x 900 = 45.000 kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2021: 45.000 x  0,112 = € 5.040
Voorlopige bijdrage SCE over 15 jaar: € 5.040 x 15 = € 75.600     

Voorbeeld zon-PV systeem 250 kWp met 40% netlevering en 60% niet-netlevering

Categorie: Zon-PV grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp

Basisbedrag: 0,121 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2021 netlevering: 0,034 €/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2021 niet-netlevering: 0,071 €/kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2021

netlevering: 0,121 - 0,034 = 0,087 €/kWh
niet-netlevering: 0,121 - 0,071 = 0,050 €/kWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen: 900 vollasturen
Totaal nominaal vermogen: 250 kWp
Maximale subsidiabele jaarproductie: 250 x 900 = 225.000 kWh

Voorlopige bijdrage SCE in 2021
netlevering: (40% x 225.000) x € 0,087 = € 7.830
niet-netlevering: (60% x 225.000) x € 0,050 = € 6.750
Voorlopige bijdrage SCE in 2021 (12 maanden): € 14.580
Voorlopige bijdrage SCE over 15 jaar: € 14.580 x 15 = € 218.700

 

Vraag vrijblijvend advies aan

of

Bekijk andere subsidie mogelijkheden